ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания

на Kinder Bueno

„BUENO КАМПАНИЯ“

 (за периода: 01 март 2024 – 15 април 2024 г., включително)

Участниците в Кампанията трябва да се запознаят и съгласят с условията на официалните правила,  изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

 

Раздел 1. Организатор на Промоцията и Официални правила на промоционалната кампания.

Промоционалната кампания на Kinder Bueno „BUENO КАМПАНИЯ“ („Промоцията“ или „Кампанията“) се организира от агенция „Публисис“ ЕАД, регистрирана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК)  175432612, със седалище и адрес на управление:  град София, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118,  Абакус бизнес център, ет. 5, тел. +35924340710, имейл: office@redlion.bg, наречена „Организаторът”, по възлагане от “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3 („Възложителят”).

 

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба (както физически обекти така и онлайн магазини), в които се предлагат дефинираните в раздел 4 по-долу Промоционални продукти и се прилага както при покупка на място в търговски обект, така и при продажби от разстояние (направена през онлайн магазин на търговец или по друг начин).

 

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 01.03.2024 г. до 23:59:59 часа на 15.04.2024 г. („Промоционален период “).

 

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите в Кампанията продукти са промоционалните опаковки на Kinder Bueno от 43 g с изписан текст върху тях „BUENO КАМПАНИЯ и      съдържащи уникален код от вътрешната страна на опаковката ( „Промоционален/ни продукт(и)“). За избягване на съмнение, в Промоцията няма да участват други продукти Kinder, включително, но не само  стандартни опаковки Kinder Bueno, които не съдържат текст „BUENO КАМПАНИЯ“, Kinder Bueno White, Kinder Bueno Dark, Kinder Bueno Mini и други подобни.

 

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст  може да участва в Промоцията,  като до края на Промоционалния период закупи Промоционален продукт(и) от територията на Република България (независимо дали покупката е направена на място в търговския обект или от онлайн магазин или чрез друг метод за покупка от разстояние) и в рамките на Промоционалния период създаде свой профил за участие в Кампанията на kinder.com в който регистрира кода, намиращ се от вътрешната страна на опаковката на закупения Промоционален продукт (“Промоционалния код/ Кода”), в съответствие с реда и условията, установени в настоящите Официални правила.

По всяко време в рамките на Промоционалния период, участникът може да регистрира нови Промоционални кодове в профила си на kinder.com/bg при условията, посочени в настоящите Официални правила. В зависимост от броя на регистрираните и валидирани (одобрени за участие в Кампанията)  Промоционални кодове в профила на един участник, той може да участва в томбола за спечелването на три различни по вид и стойност награди, посочени в раздел 5.3 по-долу, но може да спечели и получи само една награда в рамките на Промоцията.  

 

 

 

5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията,  участникът трябва да влезе на www.kinder.com/bg („Сайта“) в секцията, посветена на Кампанията и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволена само за покупки, направени  до края на Промоционалния период на територията на България от места за продажба (включително физически обекти и онлайн магазини), предлагащи Промоционалните продукти. Участието трябва да се извърши в рамките на Промоционалния период.

Участието в Кампанията се осъществява в следните стъпки:

 1. Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) до края на Промоционалния период и да запази опаковката му (им).
 2. В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта  www.kinder.com/bg в секцията, посветена на Кампанията и да се регистрира за участие в Кампанията, като създаде свой личен потребителски профил, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия,  български мобилен телефонен номер,  имейл адрес и парола, съдържаща минимум осем символа.
 3. От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
 4. След успешно създаване на профил в Сайта в секцията, посветена на Кампанията, участникът може да започне да регистрира Промоционални кодове. За да регистрира Промоционален код, участникът трябва да влезе в профила си и да изпълни 2 стъпки – стъпка 1: да въведе Кода, намиращ се от вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт и стъпка 2: да качи в профила си снимка на вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт, от която да личи отпечатаният върху опаковката Код. Отпечатаният върху опаковката Код трябва да е ясно видим от качената снимка и да съвпада с въведения от участника Промоционален код. Промоционалният код от качената снимка не трябва да съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи.
 5. В своя профил участникът може да регистрира допълнително, по всяко време в рамките на Промоционалния период нови Промоционални кодове, намиращи се от вътрешната страна на опаковките на Промоционалните продукти,  закупените до края на Промоционалния период.
 6. Участникът трябва да е регистрирал Промоционален код/кодове (от закупен Промоционален продукт(и)) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 15 април 2024 г.
 7. Един и същ Промоционален код може да бъде регистриран само веднъж. В случай че участник въведе в профила си вече регистриран Промоционален код, Кодът ще бъде автоматично отхвърлен и няма да бъде допуснат за повторна регистрация в Кампанията.
 8. За всеки регистриран Промоционален код ще се извърши процес на валидация (одобрение) от техническо лице. Валидирането ще включва проверка за изпълнението на условията на т. 4 по-горе, на другите изисквания, посочени в настоящия раздел 5.1, както и на останалите условия на Промоцията, посочени в настоящите Официални правила. Включително, но не само ще бъде проверено  дали е качена снимка на Промоционалния код от вътрешната страна на опаковката на Промоционален продукт, дали този Код е ясно видим от качената снимка, дали Кодът, който участникът е въвел в профила си и Кодът от качената снимка съвпадат и дали Промоционалният код от качената снимка отговаря на изискването да не съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи. Регистрирани Промоционални кодове, които не отговарят на тези условия ще отпадат от Промоцията.  Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали регистрираният Промоционален код е валидиран (одобрен) за участие в Промоцията или не е.

  В тази връзка всеки участник трябва да пази опаковките от Промоционални продукти, съдържащи Промоционалните кодове, които участникът е регистрирал, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.  В случай че по време на текущата проверка за валидиране (одобряване) на регистрирани Промоционални кодове по настоящата т. 8, от участник бъде изискано да представи опаковките от Промоционалните продукти, чиито Промоционални кодове е регистрирал и той/тя не може да представи тези опаковки или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени по-горе в настоящата т. 8,  съответните регистрирани Кодове няма да бъдат одобрени и ще отдадат от Промоцията. В случай че след края на Кампанията и провеждане на тегленето, от печелившият/резервата бъде изискано да представи опаковки от Промоционалните продукти, чиито Кодове е регистрирал и той/тя не може да представи тези опаковки или след представянето им се установи, че е налице несъответствие с настоящите официални правила, печелившият/ резервата ще бъде дисквалифициран и няма да получи награда.

 9. В зависимост от натрупания брой на регистрираните  и валидирани (одобрени за участие в Кампанията) по реда на настоящите Официални правила  Промоционални кодове в профила на участник, участникът участва в томбола за спечелване на различни по вид и стойност награди, както следва:

   a.     при  наличие на поне 1 регистриран и валидиран (одобрен за участие в Кампанията) Промоционален код в профила участникът участва в томбола за спечелване на термос Tefal Senator 1L, цвят черен;

   b.     при  натрупване на поне 5 регистрирани и валидирани (одобрени за участие в Кампанията) Промоционални кода в профила участникът участва в томбола за спечелване на куфар American Tourister Starvibe 77  см, цвят черен;

   c.     при натрупване на поне 23 регистрирани и валидирани (одобрени за участие в Кампанията) Промоционални кода в профила участникът участва в томбола за спечелване на ваучер за пътуване до дестинация по избор от каталога на туристическа агенция “Бохемия“ ООД на стойност 2200 лв.;

 10. Тегленето на наградите ще се проведе след края на Кампанията.

  Печелившите ще бъдат уведомени по телефон и при спазване на посочената по-долу процедурата, подробно описана в раздел 5.2. точка 4 от настоящите Официални правила. Всеки печеливш участник ще бъде потърсен на мобилния телефонен номер, който е въвел при регистрацията на профила си, за да бъде уведомен за спечелената награда и за доуточняване на детайлите по доставянето й. При невъзможност за връзка по телефон, Организаторът ще уведоми печелившия за спечелената награда чрез имейл, изпратен до имейл адреса, въведен от печелившия при регистрация на профила му в Сайта. След като е бил уведомен за спечелената награда по телефон/имейл, печелившият трябва да изпрати на Организатора имейл с необходимите данни за доставка на наградата. В случай че печелившият не изпрати  имейл  с необходимите данни в срок или изпратените данни са неточни или непълни, наградата ще се присъжда на резерва. 

  Информация относно присъдените награди ще бъде публикувана и на Сайта съгласно условията, посочени в раздел 5.2, т. 5 от настоящите Официални правила.

 

5.2. Присъждане на награди

 1. Всички награди в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, организирана в присъствието на нотариус в периода 16.04 – 26.04.2024 г., както следва:

  • Голяма награда (ваучер за пътуване до дестинация по избор от каталога на туристическа агенция  “Бохемия“ ООД на стойност 2200 лв.) – 3 участника, с поне 23  регистрирани и валидирани (одобрени за участие в Кампанията) Промоционални кода  в профила си, ще бъдат изтеглени като печеливши за тази награда.
  • Средна награда  (куфар American Tourister Starvibe 77 см.,  цвят черен) – 45 участника, с поне 5  регистрирани и валидирани (одобрени за участие в Кампанията) Промоционални кода  в профила си, ще бъдат изтеглени като печеливши за тази награда.
  • Малка награда термос (Tefal Senator 1L, цвят черен) - 150 участника с поне 1  регистриран  и валидиран (одобрен за участие в Кампанията) Промоционален код в профила си, ще бъдат изтеглени като печеливши за тази награда.
 2. Тегленето на наградите ще се извърши от по-голямата към по-малката, както следва:  

  • Участник с  поне 23 регистрирани и валидирани (одобрени за участие в Кампанията) Промоционални кода в профила си първо участва в томболата за спечелване на голяма награда (ваучер за пътуване до дестинация по избор от каталога на туристическа  агенция “Бохемия“ ООД на стойност 2200 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на средна награда (куфар American Tourister Starvibe 77 см,  цвят черен); в случай, че участникът не е спечелил и тази награда, участва и в томболата за спечелване на малка награда (термос Tefal Senator 1L, цвят черен);
  • Участник с поне 5 (но по-малко от 23)  регистрирани и валидирани (одобрени за участие в Кампанията) Промоционални кода в профила си първо участва в томболата за спечелване на средна награда (куфар American Tourister Starvibe 77 см,  цвят черен), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на малка награда (термос Tefal Senator 1L, цвят черен);
  • Участник  с поне 1 регистриран и валидиран (одобрен за участие в Кампанията) Промоционален код, но по-малко от 5 регистрирани и валидирани (одобрени)  Промоционални кода в профила си може да участва единствено в томболата за спечелване на малка награда (термос Tefal Senator 1L, цвят черен).

  За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

 3. След изтеглянето на пeчелившите, ще бъдат изтеглени алтернативни победители (резерви),  на които да бъдат връчени награди, в следните случаи: (i) спечелил участник  е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на опаковка/и от Промоционален продукт, чийто Код е регистрирал в профила си съгласно  изискванията на Промоцията или печелившият не е изпълнил/ не отговаря на други условия на Промоцията; (ii) Организаторът не може да се свърже с печелившия, за да го уведоми за спечелената награда или въпреки уведомяването спечелилият участник не е предоставил изискуемите данни за получаване на наградата  съгласно условията и сроковете, посочени в Официалните правила на Промоцията; (iii) спечелилият откаже наградата;  (iv)  спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два независими опита за доставка на наградата; (v) в други изрично посочени случаи в Официалните правила. Организаторът се свързва с резервите по реда на тяхното изтегляне за съответния вид награда.  

  Резервите ще бъдат изтеглени, както следва:

  • за всички 3 броя големи награди (ваучер за пътуване до дестинация по избор от каталога на туристическа агенция “Бохемия“ ООД на стойност 2200 лв.) ще бъдат изтеглени общо 3 резерви;
  • за всички 45 броя средни награди (куфар American Tourister Starvibe 77 см,  цвят черен) ще бъдат изтеглени общо 10 резерви;
  • за всички 150 броя малки награди (термос Tefal Senator 1L, цвят черен) ще бъдат изтеглени общо 15 резерви;
 4. Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената от тях награда по телефон (на телефонния номер, с който са регистрирали профила си в Сайта) и от тях ще бъде изискано да изпратят имейл до Организатора с необходимите данни за доставка на наградата. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 6 – по 2 обаждания на ден, в рамките на 3 последователни дни.  В случай че не бъде установена връзка по телефон с даден печеливш в рамките на тези 6 опита, Организаторът ще изпрати имейл до съответния печеливш на имейл адреса, с който участникът е регистрирал профила си в Сайта,  за да го уведоми за спечелената награда и да изиска необходимите данни и информация за доставката й.

  Както е посочено в точка 8 от раздел 5.1 по-горе, за да валидира участието си в Промоцията, от печеливш участник може да бъде изискано да  предостави в оригинал опаковките от закупените Промоционални продукти, показващи регистрираните Промоционални кодове, необходими за спечелването на съответния вид награда. В случай че печеливш участник не успее да предостави опаковките с регистрираните Промоционални кодове,  или след представянето им се установи, че е налице несъответствие с някое от условията на настоящите Официални правила, участникът ще бъде дисквалифициран и наградата ще бъде присъдена на  резерва.

  След като печелившият е уведомен по телефон или чрез имейл за спечелената награда и е валидирал участието си съгласно предходния параграф (ако е приложимо), печелившият  трябва да изпрати към Организатора имейл с необходимите данни за доставка на наградата, както следва: информация за валиден и пълен личен или служебен адрес на територията на Република България (доставки на награди до адреси извън територията на Република България, както и доставки до офиси и други обекти на куриерски фирми  НЕ се извършват), трите си имена, (iii) а в случаите, в които е необходимо за целите на връчване/получаване и/или използване на наградата, печелившият трябва да посочи в предоставяната информация и ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице). Имейлът с посочените тук данни за доставка трябва да бъде изпратен към Организатора в срок от 7 календарни дни, считано от дата на която печелившият е уведомен по телефон/ имейл за спечелената награда и от него е било изискано да изпрати данните за доставката. Ако в този срок печелившият не изпрати имейл до Организатора с необходимата информация за доставка, или изпратеният от печелившия имейл съдържа неточни или непълни данни, този печеливш губи правото си да получи спечелената награда и тя ще бъде присъдена на резерва.

  В случай че останат нераздадени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

 5. С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене и провеждането на Промоцията съгласно Официалните правила, Организаторът публикува списък на Сайта на Кампанията с инициалите на печелившите в Промоцията, както и с последните четири цифри от телефонните им номера и вида на спечелената награда. Организаторът публикува списъка след финализирането му, включително, но не само след извършване на успешно уведомяване за спечелената награда и получаването на необходимите данни за нейното изпращане.

 

5.3. Брой и вид на наградите

Видовете и броят на наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, са както следва:

 • Първият вид награда (голяма награда) е ваучер за пътуване до дестинация по избор от каталога на туристическа агенция Бохемия“ ООД на стойност 2200 лв.

  Ваучерът е валиден в срок от 12 месеца от датата на издаването му  и може да се използва за резервация на пътуване, както в офисите на туристическа агенция "Бохемия" ООД, така и от сайта https://www.bohemia.bg.

  Ваучерът може да бъде използван само за резервация на пътуване (екскурзия, почивка и др.), предлагано и организирано от туристическа агенция „Бохемия“ ООД, до дестинация по избор от каталога и предложенията на туристическата агенция, които са валидни към датата на използване на ваучера. Пътуването следва да бъде резервирано от изтегления печеливш, чието име е посочено на ваучера, но ако желае, печелившият може да сподели резервираното пътуване с избрано от него лице/лица. Стойността на ваучера може да се използва за основния пакет услуги, включени в резервацията за съответния вид пътуване до избраната дестинация за печелившия (в това число самолетни/автобусни билети, настаняване и други услуги, така както са описани в офертата за конкретния вид пътуване до избраната дестинация). Стойността на ваучера не може да бъде използвана за други разходи, свързани с резервираното пътуване, които не са включени в резервацията на печелившия (като например входни такси за забележителности; храни; напитки; допълнителни транспортни разходи и др., така както са описани в офертата за конкретния вид пътуване до избраната дестинация). Ваучерът не може да бъде използван за пътуване, предлагано от туристическа агенция или туроператор, различни от „Бохемия“ ООД. В случай че стойността на избраното от печелившия пътуване от каталога на “Бохемия“ ООД, е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, разликата в сумите не се възстановява, а “Бохемия” ООД може да издаде друг ваучер за остатъка от номинала на името на печелившия. В случай че стойността на избраното от печелившия пътуване от каталога на “Бохемия” ООД (независимо дали в пътуването ще участва само печелившият или той ще бъде придружен от трето лице/ лица), е на стойност по-висока от стойността на ваучера, разликата в сумите следва да се заплати от печелившия.

  Ваучерът ще бъде предоставен на печелившия в печатен вариант (а не в електронна версия). Печелившият няма право да предоставя за ползване спечеления ваучер на трето лице/а, но може да бъде придружен в резервираното пътуване от трето лица/лица при условията, посочени по-горе в настоящия раздел.

  Възможността и условията за комбинирането на ваучера с други видове промоционални кодове, кодове за отстъпки, промоционални цени, намаления и други подобни се определя от политиките на търговеца, приложими към момента на използване на ваучера. Възможността и условията за отказ от направена резервация за пътуване, се определят от политиките, прилагани от търговеца към момента на използване на ваучера.

  Ваучерът не може да се заменя срещу левовата му равностойност.

  Ще бъдат предоставени общо 3 броя награди от този вид в рамките на Кампанията.

 • Вторият вид награда (средна награда) е куфар American Tourister Starvibe 77 см, черен цвят.

  Ще бъдат предоставени общо 45 броя награди от този вид в рамките на Кампанията.

 • Третият вид награда (малка награда) е термос Tefal Senator 1L, черен цвят.

  Ще бъдат предоставени общо 150 броя награди от този вид в рамките на Кампанията.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са  увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е алтернатива.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

 

5.4. Доставка на наградите

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен служебен или личен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България, както и доставки до офиси и други обекти на куриерски фирми  НЕ се извършват.

Както е посочено и по-горе в раздел в раздел 5.2 точка 4 от настоящите Официални правила, за целите на доставка на наградата, спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора трите си имена, ЕГН или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице (когато е приложимо), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и/или другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай че печелившият не е изпратил адрес или други необходими данни за доставката в рамките на посочения в т. 4 от раздел 5.2. на настоящите Официални правила срок от 7 календарни дни, след като е бил уведомен по телефон или имейл за спечелената награда; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни за доставка; ако адресът е извън територията на Република България или адресът представлява офис и друг обект на куриерски фирми; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

 

Раздел 6. Отговорност

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от получателите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за вреди, причинени в резултат на използването на наградите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми, възникнали във връзка с хостинга на Сайта на Промоцията www.kinder.com/bg – по време на Промоционалния период или след неговото приключване. За участие в настоящата Промоция е необходима връзка с интернет и валиден телефонен номер.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция и/или използване на наградите в Промоцията.

 

Раздел 7. Критерии за участие в Промоцията

За валидно участие се счита всяко такова, извършено от участник, който има право да участва и който е изпълнил условията на Промоцията,  не по-късно от 23:59:59 часа на 15 април 2024 г. е регистрирал  в своя профил на сайта www.kinder.com/bg поне един  Код от закупен  на територията на Република България Промоционален продукт, този Код е валидиран (одобрен) за участие в Кампанията и участникът е запазил съответната опаковка, доказваща покупката на Промоционален продукт.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на служителите на “Публисис” ЕАД, и членове на техните семейства и служителите на “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, и членове на техните семейства.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за грешки, които могат да възникнат при попълване на информация, необходима за участието в Промоцията и/или за получаване на спечелена награда (например: сгрешен телефонен номер,  сгрешен Промоционален код, сгрешен имейл или адрес). Всеки победител, който не може да предостави доказателства за информацията, регистрирана на Сайта, ще бъде дисквалифициран, а Организаторът ще се свърже с резерва.

 

Раздел 8. Лични данни

Информация относно обработването на лични данни, извършено във връзка с Промоцията, е описана в Приложение 1 (Информация относно обработката на лични данни). Всички искания / жалби относно обработването на лични данни във връзка с Промоцията могат да бъдат подадени, както е посочено в Приложение 1.

 

Раздел 9. Правни спорове

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не поемат каквато и да е отговорност за и не могат да бъдат въвличани в каквито и да е правни спорове по повод на владението или собствеността върху наградите, както и в правни спорове, породени от евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция и/или използване на наградите в нея.

Всеки потенциален правен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища.

 

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията

Организаторът има право да прекрати Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството или други обективни обстоятелства, които водят до невъзможност за Организатора да продължи провеждането на Промоцията и са извън неговия контрол. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

Раздел 11. Общи разпоредби

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на Сайта на Промоцията www.kinder.com/bg. Организаторът и Възложителят си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила след обявяването им на Сайта.

Всяка комуникация между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се провежда на адреса за кореспонденция, съответно по телефон или на електронната поща на всяка страна, съответно посочени в тези Официални правила или в регистрационната форма, попълнена от участника на Сайта и се счита за редовна, ако е осъществена по един от посочените начини.

Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.

 

 

 

Приложение 1

Информация относно обработването на лични данни

Данни относно администратора на данните и  агенцията – обработващ лични данни

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”,  регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, действащ като клон на чуждестранния търговец FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, вписано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 (наричан по – долу „Администратор“), като администратор на данните, чрез: „Публисис“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен номер (ЕИК) 175432612, със седалище и адрес на управление:  град София 1618, бул. България 118; и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. България 118, Абакус бизнес център, ет. 5, тел: +359 24340710, имейл: office@redlion.bg, (наричано по – долу „Обработващ“ или „Агенция“), като обработващ данните. За да се свържете с Администратора за разяснения по отношение на личните данни или за упражняване на правата от субектите на данни, моля използвайте следната информация за контакт: “ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България”, КЧТ, регистриран в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под EИК 206110943, със седалище и адрес на управление:  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, email: privacy.bulgaria@ferrero.com

Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците във връзка с Промоцията:

 • За всички участници в Промоцията ще бъдат обработвани следните лични данни: име, фамилия, български мобилен телефонен номер, имейл адрес, парола, данни за кодовете, доказващи покупката, данни от посещението на Сайта; информация за навършени 18 години.
 • За спечелилите първия вид награда к (голяма награда - ваучер за пътуване до дестинация по избор от каталога на туристическа агенция “Бохемия“ ООД на стойност 2200 лв.) и втория вид награда (средна награда -  куфар American Tourister Starvibe 77  см, цвят черен) от Промоцията в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена, EГН или друг релевантен идентификатор, пълен адрес за доставка на наградите на територията на Република България и подпис.
 • За спечелилите третия вид награда (малка награда) – термос Tefal Senator 1L в добавка към данните по първа точка по-горе (данни на всички участници в Промоцията) ще бъдат обработвани също: пълен адрес за доставка на територията на България, три имена и подпис.

 

Цел на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

 • се организира и проведе Промоцията;
 • се определят и валидират печелившите;
 • се присъдят и връчат/доставят наградите, за да се осигури безпрепятственото използване на наградите;
 • се изпълняват данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;
 • се защитават правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

 

Правно основание за обработка

Личните данни ще се обработват:

 • Личните данни ще се обработват във връзка с изпълнението на договор, сключен с всеки участник (приемането на Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор); и
 • Съхранението на данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите се осъществява: (i) на основание на легитимния интерес за защита на правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да може да докаже, че Промоцията е проведена и наградите са присъдени, и (ii) на основание на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

 

Получатели на лични данни

Личните данни, събрани от Администратора по време на Промоцията, се разкриват на Агенцията с цел провеждането на Промоцията, както и на контролните органи, до степен, необходима на Администратора или Агенцията за спазване на законовите им задължения. Освен това личните данни могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории трети лица:

 • Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора и Агенцията, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облак“ или на носители извън офисите на Администратора и Агенцията;
 • Други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати, нотариуси или други външни експерти, в случай че тяхната и/или нашата дейност изисква такава информация;
 • Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите;
 • Лица, които предоставят продукти и услуги за нуждите на Промоцията.

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до лични данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) в правата си да използват такива лични данни. Администраторът гарантира, че всички трети лица по-горе, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящото Приложение  към Официалните правила  и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора).

Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведоми съгласно законовите изисквания субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

 

Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани от Обработващия 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор. Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера: (i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; (ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

 

Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави извън Европейското икономическо пространство.

 

Бисквитки

За осигуряване на добра функционалност при посещенията на Участниците на www.kinder.com, уебсайтът използва „бисквитки“. Повече информация относно използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката относно бисквитките, достъпна на следната страница на Сайта: www.kinder.com

 

Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване участниците като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

 

I: Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването на данни се основава на даденото съгласие, субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време, без с това да се засяга законосъобразността на предишното обработване.

 

II: Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните, както и да получат информация относно обработването, включително, но не само, информация за категориите обработвани лични данни, за какво се използват, на кого са били разкрити такива данни, ако е приложимо, когато е възможно, предвидения срок за съхранение. Субектите на данни ще получат копие от личните данни, които са в процес на обработване. Ако се изискват допълнителни копия на личните данни, Администраторът си запазва правото да начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

 

III. Право на коригиране: Субектите на данни могат да поискат коригиране на техни неточни лични данни и допълване на техните непълни лични данни, обработвани във връзка с Промоцията. Администраторът и Обработващият полагат разумни усилия, за да запазят точните, пълни, актуални и релевантни данни, на база на най-новата информация, с която разполагат.

 

IV. Право на изтриване: Субектите на данни могат да поискат техните личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, да бъдат изтрити, ако:

 • Личните данни вече не са необходими за изпълняване на целите, за които са събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните възразява срещу обработването по причини, свързани с неговото/ нейното конкретно положение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработване за целите на директния маркетинг (ако е приложимо);
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение на Администратора;

 

Правото на изтриване няма да бъде удовлетворено, когато данните не са необходими:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
 • За спазване на правно задължение на Администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес  или при упражняването на официални правомощия на Администратора;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически проучвания или статистически цели; или
 • За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

V. Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни, ако:

 • Оспорват точността на личните данни – за периода, необходим за проверка на точността;
 • Обработването е неправомерно и те изискват ограничаване на обработването, а не изтриването на личните данни;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването – докато Администраторът проверява дали законните основания за обработване на личните данни имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

VI. Право на възражение: Субектите на данни могат да възразят по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, основаващо се на изпълнението на задача от обществен интерес, на официални правомощия, предоставени на Администратора, или на законните интереси на Администратора или на трети лица,  включително профилиране на тези основания. В този случай личните данни вече не следва да се обработват, освен ако Администраторът докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Субектите на данни, които възразяват срещу обработването, трябва да уточнят дали желаят също и изтриването на личните им данни. Ако се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до тях за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 

VII. Право на преносимост: Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, ако: (i) обработването е основано на съгласие или е необходимо за изпълнение на договорно задължение; и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.  Субектът на данните може да поиска прехвърлянето на данните, ако това е технически възможно, директно на друг администратор.

 

VIII. Право да подаде жалба: Субектите на данни могат да подават жалби до Националния надзорен орган за защита на лични данни.

Име: Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

E-mail: kzld@cpdp.bg

Победителите в Промоцията ще бъдат определени с автоматични средства за обработване на лични данни, без човешка намеса. Валидирането на победителите ще бъде направено с човешка намеса.

 

Моля имайте предвид:

 

Времеви период: Крайният срок за отговор на исканията на субектите на данни е 30 дни, но може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с определени законови изисквания или поради сложността на искането, с допълнителен двумесечен период.

 

Ограничаване на достъпа: В определени случаи достъпът до всички или някои от личните данни може да бъде ограничен поради законови разпоредби. Ако отхвърлим молбата Ви за достъп, ще Ви уведомим за причината за отказа.

 

Липса на идентификация: В някои случаи е невъзможно да се открият субектите на данни въз основа на идентификаторите, посочени в искането. В такива случаи, когато такова лице не може да бъде идентифицирано като субект на данни, Администраторът не може да изпълни искането на такова лице, освен ако на Администратора не е предоставена допълнителна информация, позволяваща идентификацията.

 

Упражняване на права: Участниците могат да упражнят описаните по–горе права на база на писмена, датирана и подписана молба, изпратена до адреса на Администратора в  България, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк № 1, сграда 11А, ет. 3, или на имейл адрес: privacy.bulgaria@ferrero.com

 

Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни, принадлежащи на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработването на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработвани лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.

 

Промени в известието за обработване на лични данни

Администраторът има право да променя това Приложение към Официалните правила. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на Сайта на Промоцията 24 часа преди да влезе в сила и ще бъде съобщено на участниците чрез същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

 

Други разпоредби

Личните данни на участниците в Промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).