Печеливши

Термос Тефал

 1. А И *4898
 2. Ж Г *5894
 3. Ц Й *0524
 4. М Ш *3403
 5. Ж М *6953
 6. М Н *8713
 7. И Г *2730
 8. М Ш *4199
 9. В Н *1481
 10. К К *4730
 11. В Т *8121
 12. Й Т *5150
 13. А Н *5359
 14. М М *3694
 15. М М *5316
 16. С С *7048
 17. М К *8519
 18. П П *4842
 19. Х Ц *1542
 20. А Д *9677
 21. М Х *8007
 22. В С *3035
 23. С Ч *4148
 24. С Г *9122
 25. М В *0760
 26. М С *5432
 27. Г К *3066
 28. Д В *3924
 29. С И *8843
 30. К И *1065
 31. У Д *8737
 32. Т К *8626
 33. Л И *6429
 34. И М *5354
 35. А Т *8914
 36. М Д *4810
 37. А А *4284
 38. В К *8987
 39. В Е *0904
 40. К А *9727
 41. И К *5615
 42. Н Д *8792
 43. Н С *9805
 44. Я Х *9667
 45. К В *3573
 46. И И *1378
 47. И М *2820
 48. Д М *2865
 49. К Д *5668
 50. А К *6416
 51. А Х *6456
 52. Д Ч *4442
 53. С С *9837
 54. М Д *3428
 55. А С *6243
 56. Д П *5493
 57. С П *1274
 58. И Ч *7407
 59. А А *1449
 60. Л Г *8877
 61. С П *134
 62. Г Н *3630
 63. С С *2904
 64. И И *8658
 65. М Б *3577
 66. Е М *1851
 67. Н Т *4708
 68. Т М *1757
 69. С К *9378
 70. К Ц *9171
 71. Д К *7236
 72. П К *6644
 73. П И *0504
 74. Д Р *5460
 75. К П *7816
 76. А Г *0335
 77. А И *8807
 78. Д А *2858
 79. С К *4420
 80. Д П *8560
 81. В Е *9596
 82. П Д *8089
 83. А М *3028
 84. В Т *6605
 85. С Х *5194
 86. Н Н *4026
 87. И М *1985
 88. Ц Г *4090
 89. В С *2134
 90. М И *7579
 91. Я Т *6161
 92. Н К *3775
 93. О П *9008
 94. П П *3683
 95. Р К *7978
 96. Х М *5300
 97. М С *6691
 98. С С *3936
 99. В В *9110
 100. Т Д *959
 101. Г Г *2080
 102. З К *3404
 103. К А *5047
 104. М Л *7274
 105. С С *1562
 106. А С *3588
 107. В С *5767
 108. Г Ш *2525
 109. С И *4591
 110. Д Г *1071
 111. Р Т *1151
 112. И Д *7029
 113. С И *7378
 114. Д А *8618
 115. К С *5222
 116. Д К *1212
 117. Н К *1109
 118. Ю С *6160
 119. М Ц *9059
 120. И К *8917
 121. М Х *5012
 122. П П *8088
 123. П К *0970
 124. Д В *6465
 125. М К *7765
 126. А Н *6037
 127. И И *7772
 128. М К *4379
 129. Г И *7207
 130. С Ш *0282
 131. Д А *7792
 132. Е С *6374
 133. А Б *0410
 134. З Р *6080
 135. П М *3806
 136. Р Д *0807
 137. Е М *1517
 138. В М *6100
 139. К Р *2310
 140. М Б *4267
 141. Р М *0146
 142. Б С *5566
 143. Р К *5567
 144. Т Т *0005
 145. Р Ж *1404
 146. С К *0828
 147. В Н *5778
 148. Е Д *8581
 149. Х С *3893
 150. С Р *4496

Куфар Samsonite

 1. И С *0032
 2. Д П *0550
 3. В М *2223
 4. В Б *5765
 5. Р Н *2807
 6. И М *7463
 7. З К *1670
 8. М И *9229
 9. Б Л *188
 10. О Х *8094
 11. С Т *3700
 12. П И *8861
 13. В Т *3113
 14. Е Р *6393
 15. Л Н *3558
 16. М М *4327
 17. С П *4214
 18. К Д *3846
 19. С К *1573
 20. С И *3424
 21. Т Ж *3358
 22. Т П *4303
 23. А К *3114
 24. А С *3613
 25. В М *6737
 26. Д К *7784
 27. З Ц *9396
 28. Г Г *2138
 29. Е Н *9944
 30. К К *1715
 31. С С *4045
 32. М Й *7619
 33. Н К *2188
 34. Р Л *2273
 35. С П *6874
 36. А С *6203
 37. Д О *6247
 38. М И *6422
 39. Л А *9937
 40. Г Б *8835
 41. К Н *5499
 42. К Н *1221
 43. К К *6552
 44. Ж Б *3537
 45. П В *1871

Ваучер за пътуване

 1. Д М *0113
 2. С В *9004
 3. Д Д *1189

 

 

*В съответствие с Официалните правила на Кампанията, участникът, изтеглен за посочената награда е уведомен за нея чрез имейл (на имейл адреса, с който се е регистрирал за участие в кампанията), поради невъзможност за връзка по телефон, но не е предоставил необходимите данни за изпращане на наградата. В случай че изтегленият като печеливш участник изпрати в срок необходимите данни за доставка на наградата и процесът по верификация приключи успешно съгласно Официалните правила, Организаторът ще пристъпи към връчване на наградата на печелившия и ще актуализира настоящия списък. В случай, че участникът не изпрати в срок тези данни, Организаторът ще следва процедурите посочени в Официалните правила на Кампанията, включително ще пристъпи към присъждане на съответната награда на резерва, както е приложимо.

Всички промени, настъпили в списъка с печеливши участници в съответствие с Официалните правила на Кампанията, ще бъдат публикувани тук.

Дата на публикуване на списъка с печеливши: 10.05.2024 г.

Дата на актуализация на списъка: 27.05.2024 г.

 

 

Уведомление относно обработването на лични данни, събрани по време на записи на телефонните разговори с победителите в промоционалната кампания на Kinder Bueno

Вашите лични данни, събрани по време на записи на телефонните ни разговори, са обработвани от нас – „ФЕРРЕРО РУМЪНИЯ СРЛ – Клон България” (ЕИК 206110943), с цел да се валидират печелившите и да се присъдят наградите от промоционалната кампания на Kinder Bueno.

Ние обработваме тези лични данни, за да изпълним задълженията си към Вас съгласно Официалните правила на промоционалната кампания, както и на основание на нашия легитимен интерес, за да може да докажем, че промоцията е проведена и наградите от нея са присъдени.

В обработването на личните Ви данни, ФЕРРЕРО използва подизпълнители – рекламна агенция и център за връзка с клиенти. Запис от разговора ни ще се съхранява за срок от 30 дни.

Във връзка с обработването на личните Ви данни, имате право (при условията на приложимото законодателство) на достъп до, коригиране или изтриване на личните данни, на ограничаване на обработването им, на възражение срещу обработването им, право на преносимост на данните, както и право на жалба до Комисията за защита на личните данни. По всякакви въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни можете да се свържете с нас на privacy.bulgaria@ferrero.com.